Gabor Matos, MD

Kev Tiv Thaiv Cardiology
Peripheral Kab Mob Hlab
Kab mob ntawm cov leeg


Lub Tsev Kho Mob Full-Time:

HSHS St. John's Hospital
619 E. Mason Street Springfield, IL 62701
217-788-0706

Qhov Chaw Pabcuam Tshaj Tawm:
Prairie Cardiovascular Consultants
1600 E. Jackson Street Macomb, IL 61455
217-757-6120
Pana Community Hospital Specialty Clinic
101 E. 9th Pana, IL 62557
217-562-2131
Illini Community Hospital Consulting Physician Clinic
640 W. Washington Pittsfield, IL 62363
217-285-2113 EXT: 3950 ib
HSHS St. Mary's Hospital
1770 E. Lake Shore, Ste 105, Decatur, IL 62521
217-422-6100
HSHS Medical Group Family & Internal Medicine
2965 N Main St Suite F, Decatur, IL 62526
217-875-7847
HSHS St. Anthony's Memorial Tsev Kho Mob       
503 N Maple St, Effingham, IL 62401, UA
217-342-3700

Kev Kho Mob

 • Pécs Tsev Kawm Ntawv Kho Mob
  Pécs, Hungary

Chaw nyob

 • Loyola University Medical Center
  xa mus los ntawm Maywood, Illinois

Cardiology & Interventional Fellowships

 • Loyola University Medical Center
  xa mus los ntawm Maywood, Illinois

Board Cov Ntawv Pov Thawj

 • American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
 • American Board of Internal Medicine - Mob plawv
 • American Board of Internal Medicine – Interventional Cardiology
 • American Board of Internal Medicine – Vascular Medicine
 • American Board of Internal Medicine – Interventional Vascular Medicine
 • Sau npe Vascular Technologist

Cov tswv cuab tseem ceeb tshaj lij

 • American Heart Association
 • American Medical Association
 • Illinois State Medical Society
 • American College ntawm Cardiology
 • American Registry rau Diagnostic Medical Sonography
 • Society for Vascular Medicine
 • American College ntawm Phlebology

Prairie Cardiovascular Consultants ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus lossis poj niam txiv neej.

Prairie Cardiovascular Consultants cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, xim, nacionalidad, edad, disapacidad o sexo.

Prairie Cardiovascular Consultants jest zgodny z obowiązującymi przepisami federalnymi praw obywatelskich i nie dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, wiek, nieełćpno.