Amit S. Dande, MD, FACC, FSCAI, FSVM

Kev Tiv Thaiv Cardiology


Lub Tsev Kho Mob Full-Time:

HSHS St. Mary's Hospital
1770 E. Lake Shore, Ste 105, Decatur, IL 62521
217-422-6100

Qhov Chaw Pabcuam Tshaj Tawm:
HSHS Pab Pawg Kho Mob Tshwj Xeeb
101 Coles Center Parkway Mattoon, IL 61938
217-234-5110

Kev Kho Mob

  • Armed Forces Medical College University
    Pune, Is Nrias teb
  • Master of Science, Cellular thiab Molecular Pathology - University of Wisconsin
    Madison, Wis.

Kws Kho Mob Sab Hauv Tsev

  • University of Connecticut
    Farmington, Connecticut

Kev Sib Tham

Cardiovascular Disease Fellowship

  • Danbury Tsev Kho Mob - Yale University
    Danbury, Connecticut Asmeskas

Vascular Medicine thiab Endovascular Intervention Fellowship

  • Montefiore Medical Center
    Bronx, New York

Interventional Cardiology Kev Sib Raug Zoo

  • Montefiore Medical Center
    Bronx, New York

Board Cov Ntawv Pov Thawj

  • American Board of Internal Medicine – Internal Medicine
  • American Board of Vascular Medicine - Vascular Medicine thiab Endovascular Intervention
  • American Board of Internal Medicine - Mob plawv
  • Certification Board of Nuclear Cardiology - Nuclear Cardiology
  • National Board ntawm Echocardiography - Echocardiography
  • American Board of Internal Medicine – Interventional Cardiology
  • Certified Cardiac Device Specialist – International Board of Heart Rhythm Examiners

Cov tswv cuab tseem ceeb tshaj lij

  • Khub, American College ntawm Cardiology
  • Cov phooj ywg, Society of Coronary Angiography thiab Intervention
  • Cov phooj ywg, Society of Vascular Medicine
  • Koom xwm cov ntshav plawv Tomography
  • American Heart Association
  • American Society of Nuclear Cardiology

Prairie Cardiovascular Consultants ua raws cov kev cailij choj yuam siv ntawm Tsom Fwv Nrub Nrab Teb Chaw hais txog pej xeem cov cai thiab tsis ciav-cais leejtwg vim nws hom neeg, nqaij tawv, lub tebchaws tuaj, hnub nyoog, kev tsis taus lossis poj niam txiv neej.

Prairie Cardiovascular Consultants cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, xim, nacionalidad, edad, disapacidad o sexo.

Prairie Cardiovascular Consultants jest zgodny z obowiązującymi przepisami federalnymi praw obywatelskich i nie dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, pochodzenie narodowe, wiek, nieełćpno.